D I S P O Z I T I E


       Privind: convocarea Consiliului Local al Municipiului Rosiorii de Vede în sedinta ordinara de lucru.
       Primarul Municipiului Rosiorii de Vede, jud. Teleorman.
       Având în vedere:
- proiectele de hotarâre depuse la Serviciul Cancelaria Autoritatii;
& În temeiul art. 39 alin. (1) si art. 68 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata,
       D I S P U N E:
       Art.1. Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Rosiorii de Vede în sedinta ordinara de lucru în ziua de 25.08.2016 orele 17 00. Sedinta se va desfasura în sala nr. 17 din Primaria Municipiului – str. Dunarii nr. 58.
       Art.2. Proiectul ordinii de zi este urmatorul:
       1. Proiect de hotarâre privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Savescu Laurensiu Marian si declararea locului vacant; Initiator Primar
       2. Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ivancu Stelian si completarea unei comisii de specialitate a consiliului local; Initiator Primar
       3. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei pentru obiectivul „Modernizare si consolidare Centrul Cultural Multifunctional Alexandru Popescu Tair” municipiul Rosiorii de Vede, documentatie în faza Studiu de Fezabilitate - actualizata; Initiator Primar
       4. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnice, „Reabilitare acoperis la corp A aferent Colegiului Nasional Anastasescu, Mun. Rosiorii de Vede, str. Republicii, nr. 9, implementare masuri ISU si DSP” elaborata de SC PRO FAMILIAL SRL, Calea Mosilor nr. 302, sector 2 Bucuresti; Initiator Primar
       5. Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în comisia de atestare a administratorilor asociatiilor de proprietari si comisia de solusionare a contestatiilor; Initiator Primar
       6. Proiect de hotarâre privind cesiunea contractului de închiriere înregistrat sub nr. 2419/20.10.2003 ; Initiator Primar
       7. Proiect de hotarâre privind modificarea HCL nr. 26/05.02.2016 referitoare la aprobarea regulamentului pentru autorizarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza municipiului Rosiorii de Vede; Initiator Primar
       8. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; Initiator Primar
       9. Proiect de hotarâre privind utilizarea de teren apartinând domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede în suprafata de 5,50 mp în vederea realizarii lucrarii „Bransament electric subteran la SC Alrom Trading Internasional SRL”, str. Carpati – Gradina Publica Mihail C. Manciulescu, Rosiorii de Vede, jud. Teleorman; Initiator Primar
       10. Proiect de hotarâre privind utilizarea de teren apartinând domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede în suprafata de 74,50 mp în vederea realizarii lucrarii „Modernizare LEA joasa tensiune si bransare aferente PTM 1603, loc. Rosiorii de Vede, jud. Teleorman”; Initiator Primar
       11. Proiect de hotarâre privind utilizarea de teren apartinând domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede în suprafata de 60,55, mp în vederea realizarii lucrarii „Modernizare LEA joasa tensiune si bransare aferente PTM 1617, loc. Rosiorii de Vede, jud. Teleorman”; Initiator Primar
       12. Proiect de hotarâre privind actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea copiilor aflati în situatie de risc de separare de familie în Centrul de Zi – serviciu social prestat de Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, structura în aparatul de specialitate al primarului Municipiului Rosiorii de Vede ; Initiator Primar
       13. Probleme diverse, interpelari
      

 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers