Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Buletin Informativ (Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile publice)

 

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:

• Codul Civil;

• Codul de Procedură civilă;

• Codul Penal;

• Codul de Procedură Penală;

• OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

• Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

• Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;

• Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

• HG nr. 250/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a Legii 10/2001.

• Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului;

• Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

• Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității imobiliare;

• Constituția României;

• OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

• HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;

• Legea nr. 18/1991 fondului funciar;

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

• HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;

• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

• OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

• Convenția Europeană a Drepturilor Omului;

• Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;

• Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiției, precum şi unele măsuri adiacente;

• Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001;

• Legea nr. 383/2013 a apiculturii;

• Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

• Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

• Jurisprudență CEDO;

• Jurisprudența instanțelor naționale; Recursuri în interesul legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ.

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice:

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției sau autorității publice:

Primar –Valerică Gheorghe Cîrciumaru

telefon: 0247466250, adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Viceprimar – 

telefon: 0247466250, adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Secretar General – Iulia Mioara Cîța

  • telefon: 0247466250, adresa e-mail: [Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.|Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.];

Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice: inspector Florina Lazăr

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice:

Primăria Municipiului Roșiorii de Vede

Str. Dunării nr. 58

Județul Teleorman, Cod poștal 145100

Nr. telefon/fax: 0247466250, 0247466121

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web site: www.primariarosioriidevede.ro

Program cu publicul:

Compartimentul Informații Publice (camera 1)

Luni: 08:00 - 16:30

Vineri : 08:00 - 14:00

Direcția Taxe și Impozite

Luni: 08:00 - 16:00

Vineri : 08:00 - 13:30

Serviciul Public Comunitar Local Evidența Populației

Luni: 08:30 - 16:00

Vineri : 08:30 - 13:30

Direcția Asistență Socială

Luni: 08:00 - 16:30

Vineri : 08:00 - 14:00

e) Program audiențe:

Primar Valerică Gheorghe Cîrciumaru: Marți, ora: 10:00.

 

Secretar General Iulia Mioara Cîța : Miercuri, ora: 13:00.

Înscrierea pentru audiențe se face la Serviciul Informații Publice, camera 1, parter, în aceeași zi cu audiențele, între orele 08.00 – 09.00. Telefon: 0247466250.

f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

g) Programele și strategiile proprii:

Strategiei de dezvoltare Locală a Municipiului Rosiori de Vede pentru perioada 2021 - 2027 - HCL nr. 83 din 27 mai 2021

h) Lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001:

Anexa 1 la Dispoziția nr. 298 din 03.04.2017 privind măsuri pentru aplicarea Legii nr. 544 din 2001 - liberul acces la informațiile de interes public cuprinzând informațiile de interes public comunicate din oficiu și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

i) Lista cuprinzând informațiile exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confindențialității conform Legii nr. 544/2001:

Anexa 2 la Dispoziția nr. 298 din 03.04.2017 privind măsuri pentru aplicarea Legii nr. 544 din 2001 - liberul acces la informațiile de interes public

j) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Legea 554/2004 legea contenciosului administrativ

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

Art.8 alin.(1) prevede faptul că persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.

• Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

La art. 22 alin.(1) este prevăzut faptul că în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

• Hotărârea nr. 890/2005 privind procedura de constituire, atribuțiile şi funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.

La art. 27 alin.(3) este prevăzut faptul că persoanele nemulțumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orășenești sau municipale pot face, în termen de 10 zile de la afișare, contestație adresată comisiei județene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orășenești sau municipale, care este obligat să o înregistreze şi să o înainteze prin delegat la secretarul comisiei județene în termen de 3 zile.

Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Astfel, art. 26 alin. (3) prevede faptul că decizia sau, după caz, dispoziția motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul unității deținătoare sau, după caz, al entității învestite cu soluționarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare.

• Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

În cadrul art. 37 alin. (4 este specificat faptul că împotriva modului de soluționare a contestației, persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației.

• O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Art. 31 prevede că împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării. În art. 32, actul normativ dispune că plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Conform art. 34, dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluționează de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului.

• Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată

Art. 12 dispune că autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizațiilor de construire sau de desființare poate fi cerută, în condițiile legii, și de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții.
Articolul 43^2 prevede că orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizația de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, după caz, emise de autoritatea administrației publice locale competentă pentru investițiile prevăzute la art. 43^1 alin.(1).

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede