Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

ACTE SI FORMULARE

ACTE NECECESARE PENTRU PERSOANE FIZICE

 

1.Declarare si impunere cladiri

CLADIRI REZIDENTIALE

Cladiri - dobandite prin cumparare, donatie, mostenire, partaj, uzucapiune , hotarari judecatoresti.

Cererea de modificarea rolului fiscal ( descarcare formular);

Declaratia fiscala pentru stabilirea imozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale formular ITL 001/2016 ( descarcare formular);

Contractul de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca cu precizarea definitiva si irevocabila, certificatul de mostenitor, act de adjudecare;

Actul de identitate pentru toti proprietarii CI/BI/Pasaport;

Cartea funciara/Releveu;

Dispozitia Primarului privind atribuirea numarului postal ( unde este cazul);

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar /mandatar pe fiecare pagina.

 

Cladiri nou construite

Certificat energetic;

Declaratia fiscala pentru stabilirea imozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale formular ITL 001/2016 ( descarcare formular);

Autorizatie de construire;

Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire formular ITL 068/2009 ( descarcare formular);

In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor- Inspectoratul de stat in constructii;

Actul de proprietate pentru toti proprietarii CI/BI/Pasaport;

Dispozitia Primarului privind atribuirea numarului postal ( unde este cazul);

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar /mandatar pe fiecare pagina.

Cladiri retrocedate

 

Declaratia fiscala pentru stabilirea imozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale formular ITL 001/2016 ( descarcare formular);

Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;

Proces verbal de predare primire;

Dispozitia Primarului de punere in posesie, decizie/ dispozitie emisa de autoritatile competente, in conditiile legii;

Raport de evaluare acolo unde este cazul;

Act de identitate pentru toti proprietarii CI/BI/Pasaport;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar /mandatar pe fiecare pagina.

 

Cladiri – impuse in urma masuratorilor cadastrale

- Declaratia fiscala pentru stabilirea imozitului/ taxei pe cladirile rezidentiale – rectificativa formular ITL 001/2016 ( descarcare formular);

- Planul de amplasament al imobilului in urma masuratorilor cadastrale;

- Actul de proprietate al imobilului;

- Actul de identitate al proprietarului CI/BI/Pasaport;;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar /mandatar pe fiecare pagina.

 

2. CLADIRI NEREZIDENTIALE SI MIXTE

A. Cladiri – nerezidentialeunde se desfasoara o activitate economica

Declaratia fiscala pentru stabilirea imozitului/ taxei pe cladirile nerezidentiale formular ITL 001/2016 ( descarcare formular);

Actul de identitate al proprietarului CI/BI/Pasaport;

Certificatul de inregistrare fiscala CUI;

Contract comodat/ inchiriere;

Actul de proprietate al imobilului;

Raportul de evaluare intocmit de un inginer Anevar;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar /mandatar pe fiecare pagina.

 

 

B. Cladiri mixte – unde se desfasoara o activitate economica

Declaratia fiscala pentru stabilirea imozitului/ taxei pe cladirile nerezidentiale formular ITL 001/2016 ( descarcare formular);

Actul de identitate proprietar CI/BI/Pasaport ;

Actul de proprietate al imobilului

Certificat de inregistrare fiscala CUI – persoana fizica autorizata; intreprindere individuala; societate comerciala sau prestari servicii;

Contract comodat/ inchiriere;

Certificatul de constatate emis de Oficiul Registrului Comertului;

Raport de evaluare intocmit de un inginer Anevar;

Factura fiscala de utilitati;

Declaratie pe propria raspundere ( descarca formular);

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar /mandatar pe fiecare pagina.

 

OBSERVAȚII:
- În cazul punctelor de lucru sau sediilor secundare, clădirea este considerată nerezidențială și se depune declarație de impunere conform acestei situații.
- În cazul în care clădirea are destinație mixta, iar suprafețele destinate activității rezidențiale și nerezidențiale nu se pot delimita și nu se deduc utilitățile pe persoană juridică ce desfăsoară activitate economică, impozitul se calculează ca pentru clădirile rezidențiale.
- Raportul de evaluare se întocmește conform Ghidului de evaluare GEV 500.

 

Scoatere din evidenta a unei cladiri

Cerere pentru scoatrea din evidenta fiscala a cladirii (descarca formular) ;

Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila , proces verbal de constatare etc.

Autorizatie de demolare si procesul verbal de receptie/ de desfintare;

Actul de identitate al proprietarilor CI/BI/Pasaport ;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar /mandatar pe fiecare pagina.

 

1. Declarare si impunere teren

A. Declarare si impunere teren intrvilan/ extravilan

Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice - formular ITL 003/2016 (descarcare formular );

Titlul de proprietate, procesul verbal de punere in posesie intocmit de catre comisia locala ( in situatia in care nu s-a emis titlul de proprietate), contractul de vanzare cumparare, certificatul de mostenitor;

Dispozitia Primarului privind atribuirea numarului postal ( unde este cazul);

Actul de identitate pentru toti proprietarii CI/BI/Pasaport;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar/ mandatar pe fiecare pagina.

 

B. Terenuri intravilane/ extravilane – impuse in urma masuratorilor cadastrale

Declaratia fiscala pentru stabilirea imozitului/ taxei pe terenurile intravilane/ extravilane – rectificativa formular ITL 003/2016 ( descarcare formular);

Planul de amplasament al imobilului in urma masuratorilor cadastrale;

Actul de proprietate al terenului ( titlul de proprietate, actul de vanzare cumparare, certificatul de mostenitor, sentinta civila, actul de partaj voluntar);

Actul de identitate al proprietarului CI/BI/ Pasaport;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar/ mandatar pe fiecare pagina.

Scoatere din evidenta a unui teren intravilan/ extravilan

Cerere pentru scoatrea din evidenta fiscala a terenului intravilan / extravilan (descarca formular) ;

Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila etc.

Actul de identitate al proprietarilor CI/BI/Pasaport;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

1. A Declararea si impunerea mijloacelor de transport

Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice:

Mijloace de transport- formular ITL005/2016 ( descarcare formular);

Mijloace de transport peste 12 tone- ITL006/2016 ( descarcare formular);

Mijloace de transport pe apa ITL007/2016 ( descarcare formular);

Actul de dobandire in 3 exemplare ( ex. contractul de vanzare – cumparare/ factura fiscala/ act de donatie, certificatul de mostenitor etc) tradus in limba romana ( acolo unde este cazul – pentru mijloacele de transport aduse din UE) in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;

Actul de identitate al cumparatorului CI/BI/Pasaport;

Actul de identitate al vanzatorului ( acolo unde este cazul);

Cartea de identitate a vehicolului ;

Certificatul de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ – teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul fiscal, in cazul dobandirii prin factura;

Adeverinta eliberata de R.A.R sau alta unitate sau alta unitate autorizata, care se atesta sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfa cu masa totala de peste 12 tone;

In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari ( pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca, respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie:- in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, acesta fiind si data dobandirii ( descarcare formular);

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

2. Scoatere din evidente a mijloacelor de transport:

Declaratie pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport- formular ITL 016/2016 (descarcare formular);

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala- formular ITL010/2016( descarcare formular);

Certificatul de distrugere ( 3 exemplare) sau actul de vanzare cumparare ( 5 exemplare);

Certificatul de radiere emis de politie pentru mijloacele de transport radiate conform art.6 din OUG nr. 189/2005;

Actul de identitate al vanzatorului CI/BI/Pasaport;

Actul de identitate al cumparatoruluiacolo unde este cazul;

Cartea de identitate a mijlocului de transport;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

3. Transfer auto

Cerere transfer auto ( descarcare formular) ;

Cartea de identitate a vehicolului / autoturismului;

Actul de identitate al proprietarului cu domiciliul actual C.I/ B.I;

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala- ( descarca formular ITL 010/2016) ( descarcare formular);

 

B. 1 INREGISTRARI MOPEDE

Taxa pentru inregistrare in suma de ……..lei, se achita la caseria institutiei ( taxa pentru inregistrare in suma de ……lei, taxa pentru eliberarea placutei cu numarul de inregistrare in suma de ……..lei)

Declaratia de impunere - Mijloace de transport- formular ITL005/2016 ( descarcare formular);

Cerere pentru eliberare numere ( placate);

Actul de identitate proprietar C.I/BI;

Dovada ca, a fost efectuata Inspectia Tehnica Periodica;

Cartea de identitate cu folie securizata RAR;

Actul de dobandire;

Certificatul de atestare fiscala emis de Directia Impozite si Taxe al unitatii administrativ teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

2. Radiere moped

Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijlocului de transport – moped - formular ITL 016/2016 (descarcare formular12);

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala formular ITL 010/2016

( descarcare formular);

Actul de instrainare;

Talon si placuta de inmatriculare in original;

Cartea de identitate moped;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar/ mandatar pe fiecare pagina.

 

VI. 1 Eliberare certificat de atestare fiscala

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala in cazul persoanelor fizice - formular ITL010/2016 ( descarcare formular);

Actul de identitate solicitant ( CI/BI/Pasaport);

Solicitarea notariala pentru dezbaterea succesiunii;

Certificatul de deces;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

2. Eliberare certificat de atestare fiscala cu istoric de rol

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala cu istoric rol –

( descarcare formular);

Actele doveditoare a calitatii de a solicita istoricul de rol fiscal, dupa caz: actul de proprietate, certificatul de mostenitor, certificatul de legatar in care contribuabilul este inregistrat in evidenta fiscala, certificatul unde atesta calitatea de mostenitor, cerificatul de nastere, certificatul de casatorie;

Actul de identitate al contribuabilului CI/BI/ Pasaport;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Actul de identitate al imputernicitului CI/BI/Pasaport;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

V. Restituiri/ Compensari

Cerere restituire - formular ITL059/2009 ( descarcare formular);

Cerere compensare - formular ITL058/2009 ( descarcare formular);

CI / BI ( copie si original)

Chitanta prin care s-au achitat sumele catre bugetul local al Municipiului Rosiori de Vede ( se va depune exemplarul original al chitantei);

Copia certificatului de mostenitor ( unde este cazul);

Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului unic nominal ( unde este cazul);

Procura in forma autentica ( unde este cazul);

 

 

 

VII. Scutiri Persoane Fizice

 

1.Scutire persoana cu handicap grav sau accentuat si invaliditate gradul I

 

Cerere scutire handicap grav/ accentuat si invaliditate gradul I.- ( descarcare formular);

Actul de identitate al persoanei cu handicap ( C.I/BI sau certificatul de nastere pentru minorii cu varsta de pana la 14 ani);

Actul de identitate CI/BI - reprezentant legal al persoanei cu handicap grav sau accentuat/ incadrat in gradul I de invaliditate;

Certificatul de handicap;

Actul de proprietate al imobilului

Cartea de identitate a mijlocului de transport marca………………cap.cilindrica……aflat in proprietate sau coproprietate ( in cazul persoanei cu handicap);

Cartea de identitate a mijlocului de transport marca……………..cap.cilindrica………..

folosit pentru transportul persoanei cu handicap sau invaliditate.

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

2. Scutirea persoanei fizice care este beneficiar la: Legea nr. 168/2020; OG nr.82/2006; Decret Lege nr.118/1990 art.1si art.5 alin.(1)-(3); Legea nr.44/1994; Legea nr.448/2006; Legea 341/2004; scutire Cabinet medicina de familie conform Lege nr.227/2015 art.456, lit.h; scutire Covid -19 urmasii personalului medical Legea nr. 56/2020- OUG nr.116/04.10.2021.

Legea nr. 168/2020; OG nr.82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi accestuia, familiei acestuia si urmasilor celui decedat.

Scutirea se acorda pentru: impozitul pe cladire si impozitul pe teren.

Anexez urmatoarele documente:

Cerere scutire – ( descarca formular );

Actul de identitate CI/BI;

Atestat militar veteran/ legitimatie ;

Actul de proprietate;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar,se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

 

Decretul Lege nr. 118/1990 art.1 si art.5 alin.(1) –(3) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, si a persoanelor fizice prevazute la art.1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, scutirea ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre copii acestora, indiferent unde acestia domiciliaza;

Scutirea se acorda pentru: impozitul pe cladire, impozitul pe teren si impozitul pentru un singur mijloc de transport.

Anexez urmatoarele documente:

- Cerere scutire – ( descarca formular );

Actul de identitate C.I/BI;

Decizia AJPIS Teleorman de acordare a drepturilor prevazute de art.5 alin.(7) din Decretul Lege nr.118/ 1190 ( in cazul transmiterii catre copii a acestor drepturi);

Actul de proprietate al imobilului;

Certificatul de mostenitor ( in cazul copiilor);

Certificatul de nastere/ casatorie;

Hotarare de divort ( daca este cazul) si/ sau certificatul de casatorie si deces pentru sotii anteriori ( daca este cazul) pentru dovedirea evolutiei numelui;

Cartea de identitate a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

 

Legea nr. 44/1994 – privind veteranii de razboi, vaduvele de razboi, vaduvele necasatorite ale veteranilor de razboi;

Scutirea se acorda pentru: impozitul pe cladire, impozitul pe teren si impozitul pentru un singur mijloc de transport.

Anexez urmatoarele documente:

- Cerere scutire – ( descarca formular );

Actul de identitate C.I / BI;

Actul de proprietate al imobilului;

Legitimatia de veteran de razboi/ vaduva de razboi/ adeverinta din care sa rezulte ca sunt veterani, vaduve de razboi sau vaduve necasatorite ale veteranilor de razboi;

Cartea de identitate a unui singur mijloc de transport, la alegerea veteranului/ vaduva de veteran de razboi;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

Legea nr. 341/2004 Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anicomunista de la Brasov din noiembrie 1987 art.3 alin.b si art.4 alin.1;

Scutirea se acorda pentru: impozitul pe cladire, impozitul pe teren si impozitul pentru un singur mijloc de transport.

Anexez urmatoarele documente:

- Cerere scutire – ( descarca formular );

Actul de identitate C.I / BI- sot/ sotie

Actul de proprietate al imobilului;

Cartea de identitate a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

Certificatul de revolutionar „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”

Certificatul de „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989” 1989 – atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

Scutire Cabinet medicina de familie conform Lege nr. 227/2015 art.456,lit.h;

Scutirea se acorda pentru impozitul pe cladirea in care functioneaza cabinetele de medicina de familie;

Scutirea se acorda pentru: impozitul pe cladire;

 

Anexez urmatoarele documente:

- Cerere scutire – ( descarca formular );

Actul de identitate C.I/ BI ;

Actul de proprietate al imobilului;

Contractul de comodat ( unde este cazul);

Certificatul de inregistrare fiscala – emis ANAF;

Certificatul de inregistrare a cabinetului medical individual Anexa nr.2– emis de Directia de Sanatate Publica;

Avizul anual pentru exercitarea profesiei de medic – emis de Colegiul Medicilor din Romania;

Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca, imobilul /parte din imobil este folosit pentru cabinet medicina de familie- ( descarcare formular);

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

Scutire COVID-19 urmasii personalului medical Legea nr.56/2020 art.4,alin.1,litera d;

Scutirea se acorda pentru: impozitul pe cladire si impozitul pe teren.

 

Anexez urmatoarele documente:

Cerere scutire – ( descarca formular );

Actul de proprietate al imobilului;

Actul de identitate C.I/ BI mostenitori/ copil/ copii personalului medical decedat sau sotia/ sotul supravietuitor;

Certificatul de deces;

Dovada de personal medical conform Legii nr.56/2020;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

3. Scutirea persoanei fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara sau consta in exclusivitate din indemnizatii de somaj sau ajutor social.

Anexez urmatoarele documente:

Cerere pentru scutirea persoanei fizice al carui venit lunar este mai mic decat salariul minim brut pe tara ( descarcare formular);

Actul de identitate C.I/ B.I pentru fiecare membru al familiei si certificatul de nastere pentru minorii sub 14 ani;

Actul de proprietate al locuintei si terenul aferent acestuia;

Certificatul de casatorie;

Cupon alocatie copii;

Adeverinta de la Asociatia de Proprietari cu numarul de persoane care locuiesc in imobilul pentru care se solicita scutirea, (in cazul contribuabililor care locuiesc la bloc);

Adeverinta de venit pentru fiecare membru al familiei;

Adeverinta din care rezulta ca, nu detin firma in activitate si nu realizez venituri impozabile

Adeverinta emisa de Serviciul Fiscal Municipal Rosiori de Vede;

Adeverinta pentru copiii care sunt elevi si sunt beneficiari de bursa;

Adeverinta din care sa reiasa ca este beneficiar de ajutor social;

Cupon alocatie complementara;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

 

VIII. Amenzi

1. Scaderea din evidenta fiscala a procesului verbal de contraventie

Anexez urmatoarele documente:

Cerere – privind scadere procesului verbal de contraventie – ( descarcare formular);

Actul de identitate CI/ BI;

Copie dupa documentele care atesta plata amenzii ( chitanta fiscala/ ordin de plata / plata on -line);

Certificatul de deces ( unde este cazul);

Sentinta civila cu parafa definitiva si irevocabila ( unde este cazul);

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

2. Eliberarea procesului verbal de contraventie din arhiva instiutiei

 

Anexez urmatoarele documente:

Cerere – privind eliberarea procesului verbal de contraventie din arhiva institutiei – ( descarcare formular);

Copie CI/ BI;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

3. Restituirea sumelor incasate din procesele verbale de contraventie - potrivit art.2 din Legea nr.257/2022 privind stabilirea unor masuri referitoare la executarea sanctiunilor contraventionale aplicate in temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare in Romania, abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare in Romania.

Anexez urmatoarele documente:

Cerere restituire a sumelor incasate din procesele verbale de contraventie – formular ITL081/2022 ( descarcare formular);

Actul de identitate C.I/ B.I;

Procesul verbal de contraventie ;

Chitanta fiscala/ ordinul de plata/ madat postal;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

IX. Declararea si impunerea taxei de reclama, publicitate si de afisaj

1.Declararea si impunerea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

Anexez urmatoarele documente:

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate formular ITL014/2016 ( descarcare formular);

Actul de identitate C.I/B.I;

Certificatul de inregistrare fiscala ( CUI/ CIF)

Certificatul constatator emis de ORC ( pentru punctele de lucru active);

Actul de proprietate/ contractul de concesiune/inchiriere/ comodat;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar,se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

2. Declararea si impunerea taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate

Anexez urmatoarele documente:

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate formular ITL015/2016 ( descarcare formular);

Autorizatia de instalare panou;

Schita panoului publicitar cu dimensiunea acestuia;

Actul de identitate CI/BI/;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

3. Declaratie de incetare a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

Anexez urmatoarele documente:

Declaratia de incetare a taxei de ocupare a domeniului public sau pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama -( descarcare formular);

Autorizatia de demolare a constructiei;

Certificatul constatator emis de ORC din care rezulta desfintarea punctului de lucru/ incetare/ suspendare;

Actul de identitate CI/ BI;

Pentru depunerea documentelor prin mandatar, se depune la dosarul fiscal procura in forma autentica in original sau in copie legalizata;

Documentele mentionate mai sus, se depun in copie xerox cu precizarea de a certifica ca, prezenta copie este conforma cu originalul si se va semna de catre proprietar / mandatar pe fiecare pagina.

 

X. Declararea si impunerea impozitului pe spectacol, activitati artistice, videoteca si discoteca - conform art. 480 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal:

Anexez urmatoarele documente:

Cerere pentru inregistrarea /vizarea abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacol --( descarcare formular)

Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacol in cazul activitatilor artistice si distractive de discoteca si videoteca - ( descarcare formular);

Decont privind impozitul pe spectacol formular ITL017/2016 ( descarcare formular);

CUI / CIF;

Actul de identitate CI/ BI;

Bilete spectacol

 

XI. ALTE CERERI:

Cerere solicitare copii din dosarul fiscal din arhiva Directiei Impozite si Taxe –

( descarcare formular);

Cerere eliberare adeverinta referitoare la bunuri impozabile -( descarcare formular);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede