Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Berechet Constantin și declararea locului vacant.


2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Toma Teodor Alexandru și completarea unei comisii de specialitate a consiliului local.


3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 124/28.08.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Municipiului Roșiorii de Vede, Județul Teleorman”, precum și indicatorii tehnico - economici reprezentând valoarea estimativă a investiției – faza SF/DALI.


4. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2081 din 01. 01. 2001.


5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2302 din 01. 01. 2001.


6. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 1215 din 10. 07. 2001.


7. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2127 din 01. 01. 2001.


8. Proiect de hotărâre privind utilizarea de teren aparținând domeniului public al Municipiului Roșiorii de Vede în lungime de 150 m. l. și lățimea de 0,5 m. în vederea realizării lucrării „R2 – Înlocuire LES 20KV PTCZ 1248 R (LEA 20 KV Traianu – Siloz 2) – PTCZ 1703 (LEA 20kw Roșiori – Oraș 1)”.


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării titularului contractului de închiriere nr. 24028/2001 al locuinței, casă naționalizată, situată în str. Oltului nr. 35, Roșiorii de Vede.


10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației locuinței situate în municipiul Roșiorii de Vede, str. Aleea CFR, pavilion 6, ap. 8 din locuință aparținând fondului locativ al municipiului Roșiorii de Vede în locuință socială.


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne, întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV al anului 2019.


12. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019.


13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 101/20.06.2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale spitalului Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede cu modificările și completările ulterioare.


14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 115/2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede și structurilor subordonate consiliului local cu modificările și completările ulterioare.


15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede.


16. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor social” pentru anul 2020.


17. Proiect de hotărâre privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin „Căminul de bătrâni Sf. Teodor” Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în centrul rezidențial, pentru anul 2020.


18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei definitive cu ordinea de prioritate a solicitanților și a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL în municipiul Roșiorii de Vede.


19. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiorii de Vede în anul 2020.


20. Proiect de hotărâre privind programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiorii de Vede pentru anul 2020.


21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Roșiorii de Vede.


22. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 117 din 25. 07. 2019 pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat situat pe str. Sf. Teodor f. n.


23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 175 din 19. 12. 2019 referitoare la retragerea dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite în folosință gratuită.


24. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din incinta Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”.


25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare.


26. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Roșiorii de Vede.


27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2020.


28. Proiect de hotărâre privind probarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiorii de Vede.


29. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a municipiului Roșiorii de Vede în baza contractelor nr. 12246/2014, nr. 8573/2015, a tarifelor aferente contractelor de prestări servicii fochist la centralele termice și a tarifelor de prestări servicii cu utilaje.


30. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 23961 din 10. 12. 2002.


31. Proiect de hotărâre privind încetarea actului de transmiterea în administrare nr. 14808/08.11.2000 a imobilului situat în str. Stegarului nr. 2, în care a funcționat Școala Primară nr. 5.


32. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui Burtan Gică Dorinel, aflat în situație de dificultate temporară.


33. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor pentru anul 2020 la contractele de închiriere ce au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Roșiorii de Vede.


34. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Roșiorii de Vede în Adunarea Generală a Asociațiilor la A.D.I. „TELEORMANUL” pentru a vota ieșirea din Asociație a Comunei Brânceni, județul Teleorman.


35. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede.


36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare.


37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și implementarea proiectului „Niciodată singur — Sprijin pentru bunicii comunității”.


38. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării titularului și prelungirii contractului de închiriere nr. 2123/2000 al locuinței, apartament în bloc vechi, situată în str. M. Kogălniceanu, bl. 213, parter, ap. 4, Roșiorii de Vede.


39. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției materiale a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Roșiorii de Vede pentru finanțarea Clubului Sportiv „Sporting Roșiori 2008" Roșiorii de Vede, în anul 2020.


Primaria Municipiului Rosiorii de Vede